Highlight >
Create New Constitution
21 ก.ค. 63
ชวนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการ "รื้อ" ระบอบคสช. "สร้าง" หนทางกลับสู่ประชาธิปไตย และ "ร่าง" รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่จากประชาชน โดยการใช้สิทธิเข้าชื่อกันให้ครบ 50,000 ชื่อ กับข้อเสนอ 5 ยกเลิก และ 5 แก้ไข เปิดทางตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่จากการเลือกตั้ง
Submission
15 ก.ย. 63
16 กันยายน 2563 ไอลอว์พร้อมเครือข่ายภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาเพื่อแจ้งว่าจะนำรายชื่อประชาชนที่รวบรวมได้ราว 70,000 คนซึ่งร่วมเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมายื่นต่อสภาเพื่อให้สภานำไปพิจารณาร่วมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ โดยนัดหมายที่จะนำรายชื่อที่ตรวจสอบแล้วทั้งหมดมายื่นในวันที่ 22
11 ก.ย. 63
ในเดือนกันยายน 2563 คาดว่าจะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญอย่างน้อยสองฉบับ โดยสาระสำคัญของร่างแก้รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมีจุดร่วมกัน คือ การเปิดทางให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
11 ก.ย. 63
รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ มองว่า ข้อเสนอเกี่ยวกับ สสร. ของทั้งพรรคฝ่ายค้านและรัฐบาลยังไม่เพียงพอต่อการสะท้อนกลุ่มก้อนทางสังคมเพราะใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง รวมถึงการแก้รัฐธรรมนูญจำเป็นต้องพิจารณาควบคู่กับสถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งจากข้อเสนอเพื่อปิตสวิตซ์ ส.ว.
SSR People TN
7 ก.ย. 63
ข้อเสนอวิธีการตั้ง สสร. ของภาคประชาชนที่เปิดให้เข้าชื่อ 50,000 คน เสนอที่มาจากการเลือกตั้ง 100% ไม่มีโควต้าพิเศษสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ต้องแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นจังหวัด ใครอยู่ที่ไหนก็เลือกผู้สมัครได้ทุกคน
SSR NCPO
4 ก.ย. 63
ถึงคราวที่พรรครัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลจะเสนอแนวทางของตัวเองบ้าง โดยให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง "บางส่วน" และให้มีสัดส่วน สสร. ที่มาจากการเลือกของรัฐสภา และการแต่งตั้งที่คัดเลือก "ผู้เชี่ยวชาญ" รวมถึงบรรดานักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มาจากวิธีการของ กกต.
white bow
4 ก.ย. 63
อ.ดร.พัชร์ นิยมศิลป เขียนบทความอธิบายหลักการสากลที่คุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุม สิ่งที่สถานศึกษาควรจะทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้การชุมนุม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมย้ำ หากสถานศึกษาไม่ให้ใช้สถานที่เท่ากับผลักเยาวชนออกไปถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ชุมนุมฯ