Highlight >
One month
12 พ.ค. 63
นับตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 จนถึง 11 พฤษภาคม 2563 เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนเศษที่รัฐบาล 'คสช.2' เลือกใช้ "ยาแรง" อย่างพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หลังการประกาศใช้มาร่วมหนึ่งเดือนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค "ดูดีขึ้น" จากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่น้อยลง แต่คำถามถึงความจำเป็นในการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังของการใช้ยังไม่จางหายไป
See people
26 พ.ค. 63
แม้ว่าวุฒิสภาชุดที่ทำงานอยู่ในปี 2563 จะมีที่มาจากการคัดเลือกของ คสช. แต่เมื่อเริ่มเข้ารับตำแหน่งแล้วก็พบว่า พวกเขาไม่ได้เพียงทำงานอยู่ในห้องประชุมเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมจำนวนมากที่สมาชิกทั้ง 250 คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเดินทางไปพบปะประชาชนในระดับพื้นที่โดยใช้งบประมาณจากภาษี 
particular exception of Personal Data Protection Act's enforcement
26 พ.ค. 63
 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แต่ก่อนหน้าเจ็ดวัน ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจรวม 22 กิจการได้รับยกเว้นต่อไปอีกหนึ่งปี
Comparison of Constitutional Courts
25 พ.ค. 63
ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่หลักเป็นองค์กร ‘พิทักษ์รัฐธรรมนูญ’ คอยตรวจสอบว่า กฎหมายขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ด้วยบทบาทที่กำหนดความเป็นไปทางการเมือง ทำให้สังคมตั้งคำถามถึงอำนาจที่ล้นเหลือของศาลรัฐธรรมนูญ และ “ที่มา” ของคนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
wrong new normal
24 พ.ค. 63
ภายใต้ยุคสมัยของ คสช. "กฎหมาย" ถูกหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือสนองตอบอำนาจ ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานทำให้เกิดความเคยชินที่เป็นอันตราย และเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยของรัฐบาลที่ "พยายามจะมาจากการเลือกตั้ง" แนวทางการใช้กฎหมายแบบผิดๆ ยังคงสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง 
prisoner reduction in Asean
23 พ.ค. 63
ปัญหาความแออัดในเรือนจำเป็นปัญหาร่วมของหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัศโควิด 19 มีอย่างน้อยห้าประเทศในภูมิภาคที่ลดความแออัดของเรือนจำด้วยการปล่อยนักโทษบางส่วน
1 Year Senate
23 พ.ค. 63
24 พฤษภาคม 2563 ถือเป็นวันครบรอบ 1 ปีการทำงานของ ส.ว. ไอลอว์ติดตามผู้กำหนดโฉมหน้าการเมืองไทยทั้ง 250 คนนี้ตลอดอายุการทำงานที่ผ่านมา มาดูกันว่าจากการประชุมและลงคะแนนเสียงของ ส.ว.ทั้งหมด 145 มติ เราเจออะไรบ้าง