Highlight >
Q and A
28 พ.ย. 63
20 ธ.ค. 63 นี้ คนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนจะได้ออกไปเลือกตั้งอบจ. ซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบหลายปีนับตั้งแต่มีรัฐประหารโดยคณะคสช. การเลือกตั้งอบจ.ในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งในนัดหมายสำคัญ เพราะเป็นโอกาสที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้ออกไปใช้สิทธิออกเสียงอีกครั้ง หลังจากที่ถูกจำกัดมานาน และจะเป็นอีกช่องทางที่ประชาชนจะได้แสดงออกถึงสิ่งที่ต้องการอยากจะเห็นผ่านระบบเลือกตั้งและนโยบายของผู้สมัคร
Sub Committee
1 ธ.ค. 63
ขั้นตอนต่อไปของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะถูกพิจารณาในวาระที่สองโดย กมธ.แก้รัฐธรรมนูญฯ 45 คน แบ่งสัดส่วนออกเป็น ตัวแทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน 13 คน พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล 17 คน และวุฒิสภา 15 คน ซึ่งทำให้ฝ่ายรัฐบาลกุมเสียงข้างมากแบบเบ็ดเสร็จ  มี ส.ว. 10 คน ที่ "ไม่"
30 พ.ย. 63
2 ธันวาคม 2563 คือ วันชี้ชะตาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าจะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ โดยผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอาจจะทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และบรรดาคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลคสช. ที่อาจจะต้องพ้นไปจากตำแหน่งยกชุด และ พล.อ.
Welfare in Constitution
29 พ.ย. 63
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 ฉบับ พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2560 สามด้าน คือ การศึกษา สุขภาพ และผู้สูงอายุ จะพบว่า ทั้งสามฉบับ มีการกำหนดโครงสร้างด้าน “สวัสดิการ” ไว้บ้าง แต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิด “การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ” มากกว่าที่จะกำหนดให้เป็นสิทธิของประชาชน
The King Can Do No Wrong
24 พ.ย. 63
หลักพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดมิได้ ไม่ได้ห้ามมิให้บุคคลฟ้องพระมหากษัตริย์ ดังที่ปรากฏใน "มาตรา 6" รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพียงอย่างเดียว แต่มีหลักการอื่นที่กำกับควบคุมพระราชอำนาจประกอบกันด้วย คือ หลักการที่ว่า กษัตริย์ไม่มีพระราชอำนาจกระทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ต้องมีผู้ลงนามรับสนอง
11 พ.ย. 63
อบจ. เป็นหนึ่งในรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสปกครองกันเองโดยหลักจะมีการเลือกตั้งทุก 4 ปี แต่เนื่องจากมีการรัฐประหารของ คสช. ทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องถูก "แช่แข็ง" ไว้ และเว้นว่างไปนานกว่า 6 ปี หรือบางพื้นที่กว่า 8 ปี แต่อย่างไรก็ตาม
9 พ.ย. 63
แม้จะมีเสียงเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญ แต่หลายคนโต้แย้งด้วยการหยิบยกเสียงของผู้ที่ลงประชามติรับร่างฉบับนี้ขึ้นมาอ้างอิง ไอลอว์จึงทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เคยลงประชามติ “เห็นชอบ” ร่างรัฐธรรมนูญว่าเมื่อเวลาผ่านมา 4 ปีแล้ว ความคิดของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างไร