Articles

Submission
16 กันยายน 2563 ไอลอว์พร้อมเครือข่ายภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาเพื่อแจ้งว่าจะนำรายชื่อประชาชนที่รวบรวมได้ราว 70,000 คนซึ่งร่วมเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมายื่นต่อสภาเพื่อให้สภานำไปพิจารณาร่วมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ โดยนัดหมายที่จะนำรายชื่อที่ตรวจสอบแล้วทั้งหมดมายื่นในวันที่ 22 กันยายนนี้ 
ในเดือนกันยายน 2563 คาดว่าจะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญอย่างน้อยสองฉบับ โดยสาระสำคัญของร่างแก้รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมีจุดร่วมกัน คือ การเปิดทางให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งถึงสองปี 
SSR NCPO
ถึงคราวที่พรรครัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลจะเสนอแนวทางของตัวเองบ้าง โดยให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง "บางส่วน" และให้มีสัดส่วน สสร. ที่มาจากการเลือกของรัฐสภา และการแต่งตั้งที่คัดเลือก "ผู้เชี่ยวชาญ" รวมถึงบรรดานักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มาจากวิธีการของ กกต.
white bow
อ.ดร.พัชร์ นิยมศิลป เขียนบทความอธิบายหลักการสากลที่คุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุม สิ่งที่สถานศึกษาควรจะทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้การชุมนุม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมย้ำ หากสถานศึกษาไม่ให้ใช้สถานที่เท่ากับผลักเยาวชนออกไปถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ชุมนุมฯ
31 สิงหาคม 2563 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผย ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร่วมกับคณะเป็นผู้เสนอ โดยมีทั้งสิ้น 5 มาตรา หนึ่งในสาระสำคัญ คือ วิธีการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง
what next
ในระหว่างที่ประชาชนกำลังช่วยเข้าชื่อให้ครบ 50,000 คน เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง "รื้อ สร้าง ร่าง" รัฐธรรมนูญ จึงอยากชวนดูกันว่า หากเข้าชื่อได้ครบและนำไปยื่นต่อสภาแล้ว จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนใดบ้างซึ่งยังไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องผ่านอุปสรรคอีกหลายขั้นที่ยังเปิดช่องให้ถ่วงเวลาได้มาก
การออกมาชุมนุมอย่างต่อเนื่องของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่มาพร้อมข้อเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ ได้ส่งผลให้ทั้งรัฐสภาและรัฐบาลต้องออกมาขยับเพื่อตอบสนองกระแสดังกล่าว แต่ทว่า จากข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นของพรรคร่วมฝ่ายค้าน คณะก้าวหน้าหรือพรรคก้าวไกล รวมถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน จะพบว่า แต่ละฝ่ายมีทั้งจุดร่วมและจุดต่างอยู่หลายประการ
นับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องของภาคประชาชนและกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ พร้อมชูประเด็นให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ และถูกค้านรับโดยฝ่ายการเมืองไม่ว่าจะเป็นคณะทำงานชุดเล็กไปจนถึงพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ไม่ว่าพรรคฝ่ายค้านหรือรัฐบาล แม้แต่สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) บางคนก็เริ่มออกมาขานรับการแก้รัฐธรรมนูญ 
Right and Liberty under State's Security
รัฐธรรมนูญ 2560 แม้จะรับรองหลักความเสมอภาค หลักห้ามเลือกปฏิบัติ และสิทธิเสรีภาพไว้หลายประการ ทว่าก็ยังขาดความชัดเจนในบางประเด็น รายละเอียดหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไปจากรัฐธรรมนูญในอดีต และยังเต็มไปด้วยข้อจำกัดมากมาย ที่ส่งผลให้การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนยังต้องอยู่ภายใต้ "ความมั่นคงของรัฐ"
ประเทศไทย มีกฎหมายหลายฉบับที่กำกับและควบคุมเสรีภาพในการแสดงออก ที่โดดเด่นที่สุด คือ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันการกระทำความผิดต่อข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การโจมตีระบบ หรือ การปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ แต่ก็ถูกนำมาใช้จำกัดเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์อย่างผิดฝาผิดตัวและเป็นผลให้เกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้ จึงมีข้อเสนอจากภาคประชาชนที่ต้องการป้องกันไม่ให้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ถูกนำมาใช้เพื่อ "ฟ้องปิดปาก"