Articles

Selected Senators
รวมข้อมูลจากการติดตามการเกิดขึ้นและการใช้อำนาจของ ส.ว. "ชุดพิเศษ" ตามรัฐธรรมนูญ 2560 สำหรับเป็นหน้าหลักที่ใช้ค้นคว้า ไปต่อยังข้อมูลเชิงลึกในแต่ละประเด็น เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหาข้อมูลสำหรับการศึกษาและอ้างอิง
Amend Constitution: 20 Thai Constitutions Have Been Successfully Amended 22 Time
"การแก้ไขรัฐธรรมนูญ" เป็นหัวข้อที่สังคมพูดถึงกัน แม้รัฐธรรมนูญปี 2560 จะแก้ไขยาก แต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย ระยะเวลา 87 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐธรรมนูญเคยถูกแก้ไขสำเร็จมาแล้ว 22 ครั้ง ต่างกรรมต่างวาระด้วยกัน ซึ่งในยุคที่มีการเลือกตั้งแก้ไขรัฐธรรมนูญไปทั้งสิ้น 10 ครั้ง 
Eastern Economic Corridor (EEC) หรือ โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลคสช. โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย แต่ทว่า ในขณะเดียวกัน โครงการดังกล่วก็ถูกตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าจากการ "ลด-แลก-แจก-แถม" นักลงทุน และเบียดบังเอาทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เข้าแลก
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ในตอนนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่คสช. เป็นคนจัดทำโดย 'อ้อม' ผ่านคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่คสช. เป็นคนแต่งตั้ง และในทันทีที่ได้เห็นร่างรัฐธรรมนูญ สังคมไทยก็พอจะเห็นเค้าลางของความพยายามในการ 'สืบทอดอำนาจ' ของคสช. ผ่านการเขียนรัฐธรรมนูญ
Referendum
ในวาระครบรอบ 3 ปี การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 จึงอยากจะหยิบปมปัญหาในอดีตมากล่าวซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้เห็นว่า เพราะเหตุใดการออกเสียงประชามติจึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่ขาดความชอบธรรมและขาดไปซึ่งหลักการสำคัญของการออกเสียงประชามติอย่างเป็นประชาธิปไตย 
การจับกุม และควบคุมตัวบุคคลจะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ ป.วิอาญาฯ แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยว่ากระทำความผิด ไม่ได้มีแค่ ป.วิอาญาฯ แต่ยังมีกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงอีก เช่น พ.ร.บ.กฎอัยการศึก หรือ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
รัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่ได้ให้อำนาจประชาชนเข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองได้ เหมือนรัฐธรรมนูญปี 2550 (20,000 รายชื่อ) หรือ รัฐธรรมนูญปี 2540 (50,000 รายชื่อ) ทว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 ให้อำนาจประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เข้าชื่อกล่าวหา ป.ป.ช. และเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ 
NHRCT Resign
กรรมการสิทธิฯ มีมาแล้วสามชุด ล้วนทำงานภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง และผลงานที่จะตรวจสอบการละเมิดสิทธิโดยรัฐก็อ่อนเบาจนสูญเสียความเชื่อถือจากสังคม ชุดที่สามตั้งขึ้นในยุคของ คสช. ทำงานได้ไม่นานก็ถูก "เซ็ตซีโร่" แถมกรรมการทยอยลาออกจนเหลือไม่ครบ ทำงานไม่ได้ กลายเป็นเสือกระดาษอย่างแท้จริง 
หลังเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีอำนาจหลักพิจารณากฎหมายกลับทำงานอีกครั้ง  ถึงแม้ 5 ปีแรก ส.ว. มีอำนาจเท่า ส.ส. ในการออกกฎหมายการปฏิรูปประเทศก็ตาม แต่การออกกฎหมายทั่วไปมีขั้นตอน ได้แก่ 1) การเสนอร่างกฎหมาย 2) การพิจารณาของสภา ส.ส. และ ส.ว. 3) การประกาศใช้ โดยกฎหมายที่ออกมาส่วนใหญ่เรียกว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)   
Top Secret File
เอกสารของทางราชการที่ปั๊นที่หัวกระดาษว่า "ลับ" ไม่ใช่ใครจะจัดให้เป็นความลับก็ทำได้เลย แต่มีระเบียบและกฎหมายกำหนดอยู่ว่า เอกสารใดจะถือเป็นความลับได้บ้าง และเจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิบัติ เก็บรักษา โยกย้าย เอกสารเหล่านี้ก็ต้องทำตามวิธีขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างละเอียดอ่อน