จิตรา

  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 กรกฎาคม 2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนกรกฎาคม 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 779 12 คนถูกจับกุมคุมขัง 476 1 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 209 -...
  Period 22 May 2014 - 31 July 2015 July 2015 Number of individuals summoned or visited by military 779 12 Number of individuals arrested 476 1 Arrests at peaceful...